Statement

Aangenamer Leven respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Aangenamer Leven  committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Door middel van deze privacy policy wil Aangenamer Leven duidelijkheid scheppen in hetgeen Aangenamer Leven met uw persoonlijke gegevens doet.

Persoonsgegevens

U kunt de Aangenamer Leven websites bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u te abonneren op een elektronische nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt Aangenamer Leven uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw bedrijfsgegevens, geslacht, naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die Aangenamer Leven op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen en wordt opgeslagen in een databestand voor intern gebruik. Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van Aangenamer Leven. Aangenamer Leven zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren of indien Aangenamer Leven hier wettelijk toe verplicht wordt.

Bezoekersgegevens

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de Aangenamer Leven website. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker, dat wil zeggen dat de identiteit van onze bezoekers onbekend blijft. Zolang u zelf geen actie hiertoe onderneemt, zijn uw persoonlijke gegevens dus niet bekend bij ons. De Aangenamer Leven websites gebruiken op dit moment geen cookies. Dit met uitzondering van zogenaamde 'sessie-cookies' die worden gebruikt voor de genoemde statistische doeleinden en om op onze internetsite uw sessie vast te kunnen houden.

Aanbiedingen en acties

Als u reageert op een aanbieding of een actie, vragen wij meestal een aantal persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres en e-mail adres. Deze gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren en om de reacties op de actie te meten.

Elektronische nieuwsbrieven

U heeft op de Aangenamer Leven websites de mogelijkheid om u aan te melden voor elektronische nieuwsbrieven. U ontvangt dan periodiek per e-mail de door u aangevraagde informatie. De gegevens die u bij inschrijving opgeeft, worden gebruikt om de boodschap te personaliseren en om eventuele aanbiedingen beter op uw wensen af te stemmen. U kunt uw gegevens altijd wijzigen of de dienst stopzetten. Per dienst wordt aangegeven hoe u dit kunt doen.

Inzage, correctie en wijziging persoonlijke gegevens

Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u ons hiervan via e-mail op de hoogte stellen. Wij zullen dan zo snel mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage en eventueel correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens uit onze database.

Hyperlinks

De websites van Aangenamer Leven bevatten hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Aangenamer Leven kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Deze privacy policy heeft slechts betrekking op de websites van Aangenamer Leven. Aangenamer Leven stelt zich ten doel om uw en eigen rechten te beschermen en behoudt zich het recht voor haar Privacy Policy en Statement, indien echt noodzakelijk, met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. 

Contact

Als u nog vragen heeft over deze privacy policy, kunt u contact opnemen met Aangenamer Leven:

Kastanjelaan 48 
4285DD Woudrichem 
Telefoon: 085 - 0607879 

Privacy Statement Nieuwsbrief

Het Privacy Policy en Statement beschrijft hoe wij persoonsgegevens, die wij van u ontvangen wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, verzamelen, gebruiken en anderszins verwerken. Ook licht het Privacy Statement toe in welke omstandigheden wij deze persoonsgegevens aan anderen kunnen overdragen.

 

1. Wie zijn wij

Wij zijn Aangenamer Leven, een intermediair, koepelorganisatie en platform voor aanbieders en klanten. Dit betekent dat wij informatie verstrekken over eigen producten en diensten en producten en diensten van partners. Wij organiseren ook trainingen, bijeenkomsten en seminars met en voor onze klanten en partners. Aangenamer Leven (handelsregister 80087213) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd aan de Kastanjelaan 48 (4285 DD) in Woudrichem.

 

2. Doel en rechtsgrond verwerking

Aangenamer Leven verwerkt uw persoonsgegevens conform de beschreven doeleinden en procedures van de Algemene verordening gegevensbescherming. Wij verwerken uw persoonsgegevens om via onze nieuwsbrieven informatie te kunnen versturen. De rechtsgrond van deze verwerking komt voort uit uw toestemming. Voor alle mailinglijsten geldt dat u eerst uw aanmelding via de e-mail moeten bevestigen, voordat het abonnement daadwerkelijk ingaat (double opt-in). Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: e-mailadres, IP-adres, voornaam en achternaam (indien door u verstrekt).

 

3. Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is of wettelijk geregeld is. Indien de toestemming verleend blijft, worden de door uw verstrekte gegevens niet verwijderd. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en/of op een van uw rechten beroept zoals beschreven in paragraaf 6, zal dit zo snel mogelijk worden verwerkt.

 

4. Beveiliging

Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan hanteert Aangenamer Leven passende veiligheidsprocedures. Mocht u vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met Aangenamer Leven.

 

5. Delen met derden

Aangenamer Leven verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij werken samen met externe personen of organisaties om diensten ten aanzien van Aangenamer Leven uit te voeren. Met deze externen zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In de nieuwsbrieven van Aangenamer Leven kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die u bezoekt.

 

6. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In elke nieuwsbrief is een link opgenomen waar u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

 

7. Wijzigingen Privacy Statement

Aangenamer Leven behoudt zich het recht voor om ten alle tijden wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Indien de Privacy Statement wijzigt, zal bij voorkeur veertien dagen voor de activatie, een notificatie worden opgenomen op de website van Aangenamer Leven. 

 

8. Vragen

Als u vragen heeft over deze Aangenamer Leven, neem dan contact op via info@aangenamerleven.nl. Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen Aangenamer Leven omgaan kunt u vinden elders op deze pagina.

Natuurlijk helpen wij je graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.