Privacy Statement Nieuwsbrief

 

Dit Privacy Statement beschrijft hoe wij persoonsgegevens, die wij van u ontvangen wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, verzamelen, gebruiken en anderszins verwerken. Ook licht het Privacy Statement toe in welke omstandigheden wij deze persoonsgegevens aan anderen kunnen overdragen.

 

1. Wie zijn wij

Wij zijn Paraiso B.V., een intermediair, koepelorganisatie en platform voor aanbieders en klanten. Dit betekent dat wij informatie verstrekken over eigen producten en diensten en producten en diensten van partners. Wij organiseren ook trainingen, bijeenkomsten en seminars met en voor onze klanten en partners. Paraiso B.V. (handelsregister 58411348 ) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd aan de Kastanjelaan 48 (4285 DD) in Woudrichem.

 

2. Doel en rechtsgrond verwerking

Paraiso B.V. verwerkt uw persoonsgegevens conform de beschreven doeleinden en procedures van de Algemene verordening gegevensbescherming. Wij verwerken uw persoonsgegevens om via onze nieuwsbrieven informatie te kunnen versturen. De rechtsgrond van deze verwerking komt voort uit uw toestemming. Voor alle mailinglijsten geldt dat u eerst uw aanmelding via de e-mail moeten bevestigen, voordat het abonnement daadwerkelijk ingaat (double opt-in). Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: e-mailadres, IP-adres, voornaam en achternaam (indien door u verstrekt).

 

3. Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is of wettelijk geregeld is. Indien de toestemming verleend blijft, worden de door uw verstrekte gegevens niet verwijderd. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en/of op een van uw rechten beroept zoals beschreven in paragraaf 6, zal dit zo snel mogelijk worden verwerkt.

 

 4. Beveiliging

Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan hanteert Paraiso B.V. passende veiligheidsprocedures. Mocht u vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met Paraiso B.V.

 

5. Delen met derden

Paraiso B.V. verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij werken samen met externe personen of organisaties om diensten ten aanzien van Paraiso B.V. uit te voeren. Met deze externen zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
In de nieuwsbrieven van Paraiso B.V. kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die u bezoekt.

 

6. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In elke nieuwsbrief is een link opgenomen waar u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

 

7. Wijzigingen Privacy Statement

Paraiso B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Indien de Privacy Statement wijzigt, zal veertien dagen voor de activatie een notificatie worden opgenomen op de website van Paraiso B.V.

 

8. Vragen

Als u vragen heeft over deze Privacy Statement, neem dan contact op via privacy@paraisobv.nl. Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen Paraiso B.V. omgaan kunt u vinden in ons algemene Privacy Statement.
Natuurlijk helpen wij je graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.