Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
de coöperatie: Aangenamer Leven UA gevestigd te Altena.
de statuten: de statuten van de coöperatie, vastgesteld bij notariële akte 19 augustus 2020 door notaris Mr. Roland Kok in Tiel.
het bestuur: het bestuur van de coöperatie.
de partners: externe ondernemers en/of ondernemende partijen waar de coöperatie mee of voor werkt 
de ambassadeurs: leden en niet leden aan wie de coöperatie jaarlijks één of meerdere winstcertificaten toekent
de vrienden: .particulieren en/of bedrijven die, op basis van abonnement, extra kortingen ontvangen bij de coöperatie aangesloten partners.   

 

Artikel 2: Doel van het collectief nader omschreven.
De coöperatie heeft, naast de in de statuten vermelde doelen, ten doel het organiseren van collectief voordeel bij inkoop van
kwaliteitsartikelen van en voor haar leden en het verrichten van conceptontwikkeling op het gebied van verkoopbevorderende
activiteiten voor aangesloten ambassadeurs, leden en niet aangesloten leden.

 

Artikel 3: Werkzaamheden ten behoeve van bereiken doelen.

Het zelf realiseren van, of deelnemen in, platforms, ondernemingen en/of andere commerciële mogelijkheden ten behoeve van steunen van ondernemers en ondernemende personen en partijen - nader te noemen partners- welke premium kwaliteit leveren op het gebied van producten, diensten en service bieden.

Het samenbrengen van en voordeel bieden aan consumenten die, al dan niet als ambassadeur, lid of geen lid, producten en/of diensten afnemen van de aangesloten partners via de door de coöperatie gerealiseerde en/of ondersteunde platforms.

Het ontzorgen van leden, partners en ambassadeurs bij het tot stand brengen van een overeenkomst van aan en verkoop of huur en verhuur tussen de leden, partners, ambassadeurs en overige wel of geen vrienden zijnde consumenten.

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid
De coöperatie ontzorgt haar leden en handelt daarbij naar beste eer en geweten overeenkomstig de wensen en ambities van het collectief.
Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit en ‘best value for money’.
De coöperatie en haar bestuur kunnen echter op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade voortvloeiend uit diensten
of producten die door of via het collectief worden aangeboden.

 

Artikel 5: Selectie van diensten of producten
Naast de ontzorging die Aangenamer Leven levert door inzet van haar eigen medewerkers worden ook diensten en producten van derden aangeboden.
In bijna alle gevallen gaat Aangenamer Leven hiervoor een rechtstreekse overeenkomst met een leverancier aan.
In andere gevallen wordt aan leveranciers gevraagd op basis van het collectief een aanbieding te doen.
Als een lid, ambassadeur en/of consument  gebruik maakt van deze aanbieding gaat het een rechtstreekse overeenkomst met de betreffende leverancier aan.

 

Artikel 6: Leden
Leden zijn natuurlijke personen die conform de statuten zijn toegelaten tot het lidmaatschap.
Het bestuur van de coöperatie besluit over de toelating van leden.
Van deze leden wordt verwacht, dat ze de statuten, reglementen en besluiten van organen van de coöperatie naleven.
Dat ze zich jegens elkaar en de coöperatie gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd en de belangen van de coöperatie niet te schaden.

 

Artikel 7: Contributiebetaling en restitutie bestuur en leden
De contributieregeling bedraagt Euro 250,-- ex. btw per jaar.  De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld.
De jaarlijkse contributie wordt in de maand februari gefactureerd en moet door een lid bij vooruitbetaling uiterlijk op 30 april voorafgaande aan het komende
coöperatiejaar zijn voldaan. Indien het lidmaatschap om welke reden dan ook wordt beëindigd, vindt er geen restitutie van de contributie plaats.

 

Artikel 8: Ambassadeurs
Ambassadeurs zijn natuurlijke personen.
Het bestuur van de coöperatie besluit over de toelating van ambassadeurs.
Van de ambassadeurs wordt verwacht, dat ze de statuten, reglementen en besluiten van organen van de coöperatie naleven.
Dat ze zich jegens elkaar en de coöperatie gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd en de belangen van de coöperatie niet te schaden.

 

Artikel 9: Contributiebetaling ambassadeurs
Ambassadeurs hebben de mogelijkheid om één of meerdere winstcertificaten aan te schaffen en activeren. - Zie rechten en plichten Ambassadeurs -  
Eenmalige aanschaf per certificaat is € 100,-
De contributieregeling cq/activering certificaat of certificaten bedraagt Euro 250 per jaar per ambassadeur.
Deze contributie/activering is per ambassadeur, ongeacht het aantal het door haar/hem aangeschafte aantal certificaten.
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld.
De jaarlijkse contributie wordt in de maand februari gefactureerd en moet door een lid bij vooruitbetaling uiterlijk op 30 april voorafgaande aan het komende
coöperatiejaar zijn voldaan. Indien de ambassadeur niet per of voor 30 april aaan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan vervalt het het lidmaatschap.
Indien het lidmaatschap, om welke reden dan ook wordt beëindigd, vindt er geen restitutie van de contributie plaats en vervallen alle rechten van de winstcertificaathouder.

 

Artikel 10: Bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Dit zoals in de statuten bepaald.
Het dagelijks bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en neemt in spoedeisende zaken beslissingen.
Het bestuur vergadert minimaal zes keer per jaar en verder zo vaak als twee bestuursleden of de voorzitter dit nodig achten.

 

Artikel 11: Overerfbaar zeggenschap
Zeggenschap en eigendomsrechten, zoals bepaald in de statuten, is bij leven en helderheid van geest zonder toestemming van de overige bestuursleden niet toegestaan. Zeggenschap en eigendomsrechten zijn wel overerfbaar. 10% van bestuurslid Koorevaar, 10% van bestuurslid Koogje, 10% van bestuurslid Van Straalen en 51% van bestuurslid/voorzitter Van Veen.

 

Artikel 12: Vervreemding
Indien het bestuur, met minimaal 61% van het stemgerechtigd percentage, besluit de coöperatie te vervreemden, zullen alle oprichters - huidige bestuursleden - per persoon minimaal 10% van de opbrengst van verkoop ontvangen. De overige opbrengst wordt verdeeld onder de ambassadeurs volgens een nader te bepalen verdeelsleutel.

 

Artikel 13: Wijziging Huishoudelijk Reglement
Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering met een gewone meerderheid van stemmen.
Voorstellen tot wijziging gaan uit van het bestuur of tenminste 61% van de leden.

 

Artikel 14: Slotartikel
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het algemeen bestuur.
Leden kunnen over dergelijke besluiten altijd overleg plegen met het bestuur
Conform de statuten kunnen leden een algemene ledenvergadering bijeen roepen
als ze een dergelijk besluit met andere leden willen bespreken.

 

Aldus voor het eerst vastgesteld in de vergadering van woensdag 19 augustus 2020 en via email bekrachtigd door voorzitter en één of meerdere bestuursleden.