Heden, 19 augustus 2020, verschenen voor mij, Meester Roland Pieter Kok,  notaris te Tiel:
1. de heer GIJSBERT ARNOLDUS VAN VEEN, legitimatie Nederlands paspoort nummer NU58FD110, afgegeven te Woudrichem op zestien
oktober tweeduizend zeventien, geboren te Brakel op drieëntwintig november negentienhonderdzestig, wonende te 4285 DD Woudrichem, 
gemeente Altena, Kastanjelaan 48, gehuwd.
2. de heer ADRIANUS KOOREVAAR, legitimatie Nederlands paspoort nummer NN4PCJ2F3, afgegeven te Giessenlanden op dertig december
tweeduizend zestien, geboren te Hoornaar op zevenentwintig oktober negentienhonderdnegenenvijftig, wonende te 4211 BX Spijk, gemeente
West Betuwe, Tuin 1, ongehuwd en geen geregistreerd partner. 
3. de heer MAX KOOGJE, legitimatie Nederlands paspoort nummer NYKPR7F98, afgegeven te Tilburg op twintig mei tweeduizend veertien,
geboren te Schiedam op zesentwintig april negentienhonderdzesenzestig, wonende te 5045 ZX Tilburg, Bijsterveldenlaan 79, gehuwd. 
4. de heer PETRUS FRANCISCUS MARIA VAN STRAALEN, legitimatie Nederlands paspoort nummer NTF3DP697, afgegeven te Goirle
op tien april tweeduizend negentien, geboren te Oisterwijk op drieëntwintig januari negentienhonderdvierenzestig, wonende te 5268 HC --
Helvoirt, gemeente Haaren, Broekwal 38, ongehuwd en geen geregistreerd partner
De comparanten verklaarden: een coöperatie op te richten, waarvoor de navolgende statuten gelden. 

STATUTEN:

Naam en zetel 
Artikel 1
1. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Aangenamer Leven U.A..
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Altena. 

Doel
Artikel 2
1. Het doel van de coöperatie is:
Het samenbrengen van ondernemers en ondernemende personen die het gedachtegoed van Aangenamer Leven omarmen en via Aangenamer Leven en haar partners hun producten en diensten aanbieden. Het betreft hier alle producten en diensten die het leven van mens en dier ten goede komen en
ook bijdrage leveren tot een aangenamer leven van mens en dier. 
2. het uitoefenen van een bedrijf ter realisatie van bovenstaande ten behoeve van haar leden; 
3. in het kader van haar bedrijf overeenkomsten te sluiten met haar leden;
4. de coöperatie is ook bevoegd overeenkomsten met derden te sluiten;
5. de coöperatie heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin van het woord verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Middelen 
Artikel 3
De middelen van de coöperatie bestaan uit: 
a. lidmaatschapsgelden, zoals jaarlijkse contributie van de leden; 
b. subsidies en bijdragen van donateurs en sponsoren;
c. winst uit ondernemerschap; 
d. erfstellingen en legaten;-
e. leningen van leden, onder de voorwaarden en bedingen als geregeld in een huishoudelijk reglement;
f. leningen van derden; 
g. andere geldmiddelen.


Contributie
Artikel 4
De hoogte van de contributie en eventueel entreegeld wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Ieder lid betaalt een
contributie. Nieuwe leden kunnen verplicht zijn tot betaling van een entreegeld. 


Duur 
Artikel 5
1. De coöperatie is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
2. Het boekjaar van de coöperatie is het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar aanvangt bij de oprichting en eindigt op eenendertig 
december van het jaar van de oprichting. 

Lidmaatschap
Artikel 6
1. Leden kunnen zijn:
a. natuurlijke personen; 
b. rechtspersonen; 
c. (personen)vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (indien dit lid een ondernemer is).
2. Leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in deze statuten bepaalde. 
3. Leden dienen de vrije beheers- en beschikkingsbevoegdheid over hun vermogen te hebben. 
4. Als lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk hiervoor een verzoek bij het bestuur heeft ingediend.
Het bestuur beslist over de toelating.
Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
De aanvrager moet voor deze beroepsmogelijkheid binnen vier weken na niet-toelating door het bestuur een verzoek aan de algemene vergadering indienen. 
5. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
6. Het lidmaatschap kan niet worden verpand of op andere wijze worden bezwaard. 
7. Bij toekenning van het lidmaatschap kent het bestuur het lid ook een uniek nummer toe.
Onder dat nummer zal het lid worden ingeschreven in het ledenregister. 
8. Het lidmaatschap gaat in op de dag dat het besluit van het bestuur kenbaar wordt gemaakt.

Ledenregister
Artikel 7
Het bestuur draagt zorg voor het bijhouden van een register, waarin alle leden zijn opgenomen. Van alle leden wordt de datum van toetreding van het lid en de ondertekening door het lid genoteerd. Van natuurlijke personen worden tenminste naam, geboortedatum, adres, en woonplaats vermeld.
Ten aanzien van leden- rechtspersonen wordt tevens ingeschreven degene die de rechtspersoon zal vertegenwoordigen, bij gebreke waarvan de rechtspersoon onbevoegd is enig recht jegens de coöperatie uit te oefenen. 
De secretaris van de coöperatie houdt in het register bij het beëindigen van een lidmaatschap, met datum en reden van beëindiging. 
Ieder lid is gehouden van adreswijziging opgave te doen aan het bestuur.
Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels gesteld worden ten aanzien van de inrichting en het bijhouden van het register, de gegevens die elk lid dient te verstrekken en het afgeven van afschriften of uittreksels aan de leden.

Schorsen 
Artikel 8
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden.
Gronden voor schorsing zijn: 
a. het lid handelt bij herhaling in strijd met de verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap van de coöperatie. 
b. het lid schaadt het belang van de coöperatie in ernstige mate door handelingen of gedragingen. 
Gedurende de periode dat een lid is geschorst blijven de lidmaatschapsverplichtingen in stand en kunnen de aan het lidmaatschap
verbonden rechten niet worden uitgeoefend. 

Einde lidmaatschap
Artikel 9
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid. Is een rechtspersoon lid van de coöperatie, dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan als rechtspersoon.
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de coöperatie;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts plaatsvinden tegen het einde van een coöperatiejaar, met inachtneming van een 
opzegtermijn van drie maanden. De opzegging moet schriftelijk.
De secretaris is verplicht de ontvangst binnen eenentwintig dagen schriftelijk te bevestigen.
Als de opzegging niet tijdig of niet schriftelijk heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar, tenzij het bestuur anders besluit.
3. De leden kunnen zich door opzegging van het lidmaatschap niet onttrekken aan de toepasselijkheid van een besluit, waarbij de verplichting, die op 
grond van deze statuten aan hen kunnen worden opgelegd, zijn verzwaard. 
4. Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Opzeggen lidmaatschap door Coöperatie 
Artikel 10 
1. Opzegging van het lidmaatschap namens de coöperatie kan tegen het einde van een kalenderjaar door het bestuur met inachtneming van een
opzegtermijn van vier weken. De opzegging vindt schriftelijk plaats en met opgave van redenen.
Opzegging namens de coöperatie kan op één van onderstaande gronden plaatsvinden met onmiddellijke ingang: 
a. als het lid bij herhaling zijn verplichtingen ten opzichte van de coöperatie niet nakomt; 
b. als het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld; 
c. als redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden dat het lidmaatschap voortduurt.

Ontzetting lidmaatschap door Coöperatie
Artikel 11 
1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan worden uitgesproken wanneer een lid:
a. bij herhaling in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie; 
b. als het lid de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld.
c. als redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden dat het lidmaatschap voortduurt. 
De ontzetting geschiedt door het bestuur dat de betrokken persoon onverwijld van het besluit schriftelijk, onder opgave van redenen, in kennis
stelt. De betrokken persoon kan binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving tegen het besluit tot opzegging van of ontzetting uit het  lidmaatschap in beroep gaan bij de algemene vergadering. Het besluit van de algemene vergadering tot bevestiging van de opzegging of ontzetting 
moet worden genomen met een meerderheid van twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Gevolgen einde lidmaatschap
Artikel 12 
1. Zij van wie het lidmaatschap van de coöperatie is geëindigd verliezen direct alle rechten en functies waarvoor het lidmaatschap de voorwaarde 
vormt. Zij zijn verplicht op eerste aanmaning van het bestuur aan de coöperatie al hun schulden, uit welke hoofde dan ook, te voldoen.
2. Als het lidmaatschap in de loop van een coöperatiejaar eindigt, ongeacht krachtens welke oorzaak, blijft de bijdrage die over het desbetreffende jaar 
verschuldigd was of zou zijn volledig verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. 

Uitgesloten aansprakelijkheid 
Artikel 13 
De leden of oud-leden zijn tegenover de coöperatie niet aansprakelijk, noch tijdens hun lidmaatschap, noch later voor een tekort ingeval van een 
ontbinding of gerechtelijke vereffening.

Verplichtingen van de leden 
Artikel 14 
1. Door toetreding zijn de leden gehouden aan de bepalingen van de statuten, reglementen en andere genomen of nog te nemen besluiten van 
de coöperatie.
2. Het bestuur kan van de verplichtingen ontheffing verlenen en aan deze ontheffing voorwaarden verbinden.
3. Het bestuur is bevoegd om vorderingen, uit welke hoofde ook, die de coöperatie mocht hebben op een lid afte houden van de onder de coöperatie
berustende gelden van het lid, ongeacht de opeisbaarheid.
4. Alle kosten veroorzaakt door de invordering van door een lid aan de coöperatie verschuldigde bedragen komen te laste van het betrokken lid. 

Bestuur
Artikel 15
1. Het bestuur bestaat uit ten minste twee personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de coöperatie benoemd, met dien verstande dat de voorzitter door de algemene vergadering kan worden benoemd buiten de leden. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.
De functie van secretaris en penningmeester kan door de algemene vergadering worden samengevoegd.
De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd. 
3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een dergelijk besluit is een 
meerderheid vereist van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen. 
4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen. Zij moeten dit schriftelijk doen met een opzeggingstermijn van ten minste drie -
maanden. 
5. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

Een niet voltallig bestuur blijft bevoegd.
Artikel 16
1. Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie en is daartoe bevoegd alle rechtshandelingen te verrichten, tenzij de statuten anders
bepalen. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie. De coöperatie kan ook vertegenwoordigd worden door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
2. Het bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris kunnen zich ter zake van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 1 bedoeld door een 
schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien de penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over banksaldi dit slechts mogelijk is binnen in de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen. 
3. Het bestuur is bevoegd in het kader van de coöperatieve onderneming met haar leden overeenkomsten te sluiten, met inachtneming van dit artikel.
4. Het bestuur is bevoegd in het kader van de coöperatieve onderneming met derden overeenkomsten te sluiten, met inachtneming van dit artikel.
5. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering heeft verkregen.
6. De beperking als in het vorige lid bedoeld, geldt tevens voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging en kan slechts namens de coöperatie worden ingeroepen.
7. Het bestuur draagt onder zijn verantwoordelijkheid de leiding van het bedrijf op aan een al dan niet uit zijn midden aangewezen bedrijfsleider/directeur, als deze is benoemd. 
8. Leden van het bestuur kunnen hun voor de coöperatie gemaakte onkosten declareren bij de penningmeester.

Dagelijks Bestuur
Artikel 17 
1. De voorzitter en de secretaris (secretaris/penningmeester) vormen samen het dagelijks bestuur.
2. Het dagelijks bestuur is belast met dagelijks beheer van de coöperatie. Het dagelijks bestuur vervult de taken die in aan het dagelijks bestuur zijn opgedragen en de taken die het algemeen aan het dagelijks bestuur delegeert.
3. Het bestuur vergadert zo vaak als het bestuur nodig acht. Besluiten van het bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Er kunnen slechts besluiten worden genomen als de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.

Directie
Artikel 18 
Het bestuur laat zich desgewenst bijstaan door een directie bestaande uit een of meer natuurlijke personen dan wel rechtspersonen.
Een directie wordt benoemd door het bestuur. De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de organen van de coöperatie, conform de regelingen en bepalingen in een aanstellingsbrief.
Leden van het bestuur van de coöperatie kunnen geen deel uitmaken van de directie, met dien verstande dat indien een bestuurslid wordt benoemd 
tot directie of vica versa er een overgangsperiode geldt van zes maanden waarbij een persoon zitting kan hebben in beide organen van de coöperatie.
Een directeur kan worden belast met de dagelijkse leiding van de onderneming van de coöperatie alsmede met de uitvoering van besluiten van de organen van de coöperatie, conform de regelingen en bepalingen in een aanstellingsbrief. 

Raad van Advies
Artikel 19 
Het bestuur kan besluiten tot het instellen van een Raad van Advies, bestaande uit een door het bestuur te bepalen aantal personen.
Leden van een Raad van Advies worden benoemd en ontslagen door het bestuur; een Raad van Advies kan zelf personen voordragen voor benoeming; een dergelijke voordracht is niet bindend. 
Leden van een Raad van Advies dienen een aantoonbare affiniteit te hebben met de doelstelling van de coöperatie; leden van het bestuur van de -
coöperatie kunnen geen deel uitmaken van een Raad van Advies.
Een Raad van Advies staat het bestuur, gevraagd of uit eigen beweging, met raad en daad terzijde en adviseert het bestuur aangaande het
bestuursbeleid; het bestuur verschaft de Raad van Advies de voor de uitoefening van haar adviserende taak benodigde gegevens.
De Raad van Advies wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan.
Leden van de Raad van Advies kunnen voor hun werkzaamheden een door de ledenraad vast te stellen vergoeding toegekend krijgen.

Algemene vergadering
Artikel 20 
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van acht dagen.
De bijeenroeping vindt plaats door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
2. De communicatie en oproeping kan ook plaatsvinden via elektronische weg. 
3. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht,-
of zo dikwijls dit schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten minste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of 
vertegenwoordigd zijn.
4. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet
langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen
gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept. 

Zeggenschapsverhoudingen en certificaten
Artikel 21 
1. De bestuurder met de statutaire titel van voorzitter heeft ten alle tijden eenenvijftig procent (51%) van de zeggenschap binnen de coöperatie.
2. De bestuurders van de coöperatie anders dan de voorzitter, behouden ten alle tijden ten minste tien procent (10%) van de zeggenschap binnen de coöperatie.
3. De coöperatie zal certificaten uitgeven waarmee de zeggenschap over de coöperatie naar rato kan worden uitgeoefend. 

Besluitvorming
Artikel 22
1. Alle niet geschorste leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen 
uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.
2. Een geschorst lid heeft alleen toegang tot de algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing behandeld wordt en is slechts bevoegd daarover het woord te voeren.
3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn levensgezel, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn
betreffen. 
4. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, als met voorkennis van het bestuur genomen, 
dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris genotuleerd, terwijl er melding 
van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering. 
5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, als dit plaats vindt op voorstel van de voorzitter. 
6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet
anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte  meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming 
gehouden tussen de personen, die het grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming
de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder
stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid
ondertekende stemmen. 
7. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
8. Besluiten die van invloed zijn op de statuten kunnen slechts worden genomen met een akkoord van de houders van certificaten die tezamen
tenminste eenenzestig procent (61%) van de zeggenschap over de coöperatie vertegenwoordigen. 


Artikel 23 
De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een van de andere bestuursleden als voorzitter van de 
vergadering optreden. Van het tijdens de algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid van de coöperatie notulen gehouden. 


Jaarrekening/Bestuursverslag 
Artikel 24 
1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het coöperatiejaar. De ledenvergadering kan deze termijn verlengen. In de jaarvergadering brengt het bestuur zijn bestuursverslag uit over de gang van zaken in de coöperatie en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de
vergadering over. Deze stukken hierna tezamen te noemen: "jaarstukken". De jaarstukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van 
de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
2. De getrouwheid van de jaarstukken is geregeld als er een verklaring bij de jaarstukken is gevoegd afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. 
3. Is er geen accountantsverklaring dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten. Zij brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de coöperatie door een deskundige doen bijstaan.
4. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevens van de coöperatie voor raadpleging beschikbaar te stellen.
5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een 
andere commissie. 
6. De algemene vergadering stelt de jaarstukken vast. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarstukken aan de orde is geweest, zal aan de
algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende coöperatiejaar
gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarstukken blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt. 


Artikel 25 
Blijkt uit de jaarrekening dat het jaar is afgesloten met een batig saldo dan kan de algemene vergadering dit saldo een bestemming geven:
a. het batig saldo kan worden toegevoegd aan de reserveringen en/of extra afschrijvingen en/of bedrijfsverbetering en/of voor overschrijving
op de resultatenrekening van het volgend boekjaar;
b. het batig saldo kan worden uitgekeerd als dividend aan de leden en aan hen die het afgelopen jaar lid waren, uitgekeerd naar evenredigheid 
van het gebruik van de leden van het bedrijf.
Blijkt uit de jaarrekening een verlies dan wordt dit voor zover het niet gedekt wordt uit de reserves overgeschreven op de rekening van het
volgend boekjaar. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag het tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

 

Artikel 26
Indien een reservefonds is gevormd, kan dit gedurende het bestaan van de coöperatie niet geheel of te dele worden uitgekeerd. 

Statutenwijziging 
Artikel 27 
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling
dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. De termijn voor oproeping tot een zodanig vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
3. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een 
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. 
4. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waarin ten minste twee derden van het totaal aantal leden van de coöperatie aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte 
stemmen. Is niet twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier, doch niet eerder dan twee weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal 
aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, als met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte 
stemmen. 

 

Artikel 28 
Het bepaalde over de procedure van een statutenwijziging is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. 


Artikel 29 
1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de notariële akte is ieder 
bestuurslid zelfstandig bevoegd. Voorts kan de algemene vergadering één of meer personen machtigen tot het doen verlijden van de notariële akte. 
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten te deponeren in het handelsregister.


Artikel 30 
Het bepaalde in deze artikelen is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek en op een 
besluit tot (af)splitsing als bedoeld in artikel 2:334a Burgerlijk Wetboek.


Ontbinding en vereffening 
Artikel 31 
1. De coöperatie kan worden ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering. Het in deze statuten bepaalde over een 
statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing. 
2. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, vindt de vereffening plaats door het bestuur. 
3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen doeleinden als het meest met het doel van de coöperatie overeenstemmen. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over. 
4. Na de ontbinding blijft de coöperatie voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de coöperatie uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de coöperatie moeten worden bewaard door een door de vereffenaars aan te wijzen 
natuurlijke of rechtspersoon, gedurende zeven jaren na de vereffening.

Huishoudelijk Reglement 
Artikel 32 
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen. In dit reglement kunnen onderwerpen worden geregeld
waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. 
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet.
3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten.
4. De algemene vergadering is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
5. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement zijn de regels voor de wijziging van de statuten van toepassing. 
6. In het huishoudelijk reglement worden de werkzaamheden, de winstverdeling en de overige afspraken van de coöperatie omschreven en 
bekrachtigd na akkoord van de houders van certificaten die tezamen tenminste eenenzestig procent (61%) van de zeggenschap over de
coöperatie vertegenwoordigen. 


Rechtskeuze 
Artikel 33
Op deze akte is het Nederlands recht van toepassing.


Artikel 34 
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt of kan blijken.


Slotverklaring -
Tenslotte verklaarden de comparanten: 

Als lid van de vereniging treden toe alle oprichters.
Zij benoemen als eerste bestuursleden: 
1. de heer Gijsbert Arnoldus van Veen, als voorzitter;
2. de heer Max Koogje, als secretaris; 
3. de heer Adrianus Koorevaar, als penningmeester;
4. de heer Petrus Franciscus Maria van Straalen, als bestuurslid. 
De statuten kunnen bepalen, dat een of meer van de bestuursleden, mits minder dan de helft, door andere personen dan de leden worden benoemd. 

Slot akte 
SLOT AKTE WAARVAN AKTE is verleden te Tiel op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De identiteit van de verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde 
documenten vastgesteld. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.