Stichting Aangenamer Leven
Transparant

Mens en dier steunen, waar ook ter wereld. Dat is alles wat we doen. Mensen in achterstandssituaties.
Mensen of dieren getekend door ziekte of tegenslag.
Mensen die helpen anderen te helpen.
Mensen die een fantastisch initiatief of concept uitoefenen steunen.
Het maakt niet uit wat.
Of het een hulphond moet zijn voor een kind in Senegal. 
Of een bijdrage in Nederland aan de voedselbank.
Of een persoon die geweldige hulp biedt aan hulpbehoevenden.
Stichting Aangenamer Leven helpt graag 
Een substantieel deel van de winst van Coöperatie Aangenamer Leven wordt aan de stichting geschonken.
De stichting zorgt ervoor dat 100% van deze gelden ook bij de juiste mensen terecht komt.
Alle bestuursleden en vrijwilligers van Stichting Aangenamer Leven werken 100% belangeloos.
Geen enkel bestuursleden krijgt enige vorm van vergoeding, verschotten en/of compensatie.

Dat is zo en dat blijft zo. 

Aankondiging Website
Stichting Aangenamer Leven

We helpen en steunen

We collecteren niet

Als bestuursleden en ambassadeurs van Aangenamer Leven hopen we altijd met de juiste instelling de juiste keuzes te maken in wie we kunnen en mogen steunen. Heeft u of weet u een initiatief dat onze hulp volgens u verdient? Geef het door svp. Samen kunnen we heel veel.   

Anders dan andere -heel mooie - goede doelen organisaties, collecteren we niet en zullen we dat ook nooit doen. Wilt u ons toch steunen? denk dan aan kopen bij een van de partners die ons helpen te bestaan waardoor we anderen kunnen helpen. Samen kunnen we heel veel.  

Akte en Statuten Stichting Aangenamer Leven

Op 4 september 2020 om 14:15 uur zijn de statuten ten behoeve van de oprichting van - de volledig ANBI ingerichte stichting ten overstaan van Meester Roland Pieter Kok, notaris te Tiel gepasseerd: 

Naam en Zetel
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: Stichting Aangenamer Leven.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Altena.

Doel
Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel:
a. Het verlenen van hulp aan mensen en dieren in achterstandsituaties, alsmede het bevorderen van culture ontwikkelingen en al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin des woords. 
b. Het schenken van gelden aan initiatieven en goede doelen die welzijn van mens en dier bevorderen en al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin des woords.   
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande
in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Liefdadigheidsprojecten te steunen en organiseren. 
b. Werken aan naamsbekendheid voor de ondersteunde doelen middels bekendheidsbevorderende activiteiten door bestuursleden en vrijwilligers. 
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande
in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
3. De stichting zal minimaal negentig procent (90%) van de beschikbare
ondersteuningsmiddelen aan het verwezenlijken van het doel besteden, met
aftrek van algemene kosten.
4. De stichting heeft geen winstoogmerk en streeft het algemeen belang na.

Vermogen
Artikel 3
Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:
1. bijdragen van coöperatie Aangenamer Leven
1. bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;
2. bijdragen van degenen in wiens belang de stichting werkzaam is;
3. subsidies;
4. erfrechtelijke verkrijging en schenkingen;
5. opbrengsten van activiteiten van de stichting;
6. alle andere baten.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen
Artikel 4
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen
aantal bestuurders met een minimum van drie bestuurder(s).
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In
vacatures moet binnen drie maanden worden voorzien. Het bestuur kiest
uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De
functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon
worden vervuld.
3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn
bevoegdheden.
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden,
behoudens eventueel een niet bovenmatig vacatiegeld.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van
hun functie gemaakte kosten.

Bestuur: taak en bevoegdheden
Artikel 5
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van
roerende en of onroerende goederen of, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen
van alle in functie zijnde bestuurders.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt , tenzij het besluit
wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde
bestuurders.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving
worden aanvaard.

Bestuur: vergaderingen
Artikel 6
1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de
plaats als bij de oproeping is bepaald.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een
vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk
geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten
en lasten. Daarnaast wordt per half jaar nog één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen kunnen ook worden gehouden door middel van audio- of
videocommunicatie.
4. Ook wordt er een vergadering gehouden, wanneer één van de bestuurders
daartoe de oproeping doet.
5. De oproeping tot een vergadering moet ten minste zeven dagen tevoren
gebeuren. De dag van de oproeping en die van de vergadering niet
meegerekend. De oproeping kan door middel van een oproepingsbrief of
langs elektronische weg.
6. Een oproeping vermeldt, de plaats en het tijdstip van de vergadering en de
te behandelen onderwerpen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is
voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot
dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste
aanwezige bestuurder.
8. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris
wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De
notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de
vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen
worden vervolgens bewaard door de secretaris.
9. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde
bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.


Bestuur: besluitvorming
Artikel 7
1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de
meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een
andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter
beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is
afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder
als gevolmachtigde optreden.
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede
vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later
dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden
besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de
agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet
worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende
onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten
gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen
niet in acht genomen.
4. Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook
schriftelijk worden genomen. Dat kan ook langs elektronische weg. Bij het
nemen van een besluit op deze wijze moeten alle bestuursleden in het te
nemen besluit gekend zijn.
5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus
genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na
mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
6. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor
zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig 4
uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht
te zijn verworpen.
7. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of
meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
8. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. In alle
geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Bestuur: defungeren
Artikel 8
Een bestuurder defungeert:
1. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar
ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
2. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
3. door zijn aftreden;
4. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders;
5. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Vertegenwoordiging
Artikel 9
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuurders.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 5 kan tegen derden beroep worden
gedaan.
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan
derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.

Boekjaar en jaarstukken
Artikel 10
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van
alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie
te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de
rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te
maken, op papier te stellen en vast te stellen. Het bestuur is bevoegd deze
termijn eenmalig te verlengen met een periode van vier maanden.
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op
papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging
geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens
gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd
leesbaar kunnen worden gemaakt.

Reglement
Artikel 11
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die
onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur
(nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het
bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging
Artikel 12
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot
statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een
vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand
komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te
doen verlijden.
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en
de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening
Artikel 13
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Een besluit tot ontbinding moet met algemene stemmen worden
aangenomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van
het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de
bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
Het liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een algemeen
nut beogende instelling (ANBI) met een soortgelijke doelstelling of ten
behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling
heeft.
4. Na ontbinding regelen de bestuurders de vereffening, tenzij bij het besluit
tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder
berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

Rechtskeuze
Artikel 14
Op deze akte is het Nederlands recht van toepassing.

Slotbepalingen
Artikel 15
1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien,
beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december
tweeduizend eenentwintig.

Slotverklaring
Ten slotte verklaarde de comparant dat bij deze oprichting:
a. het bestuur bestaat uit bestuurders;
b. voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde
functie:
1. G.A. van Veen, voorzitter
2. M.B. van der Horst, vice voorzitter
3. M. Koogje, secretaris
4. A. Koorevaar, penningmeester
5. P.F.M. van Straalen, bestuurslid algehele zaken
6. F. Douma, bestuurslid,
7. E. Smit, bestuurslid
8. Y.H.M. Immerzeel - Andringa, bestuurslid
9. R.M. de Winter, bestuurslid
10. P. Wiegman, bestuurslid
11. J.A. Gruijters, bestuurslid
12. H.L.J.M. van den Heuvel, bestuurslid
13. C.N.L.K. Koogje-Knook, bestuurslid
14. G.E. van Veen - van Ginkel, bestuurslid
15. Jhr. F.H.D van Rijckevorsel, bestuurslidSLOT AKTE
WAARVAN AKTE is verleden te Tiel op de datum als in het hoofd van deze
akte vermeld.
De comparant is mij, notaris, bekend. De identiteit van de verschenen persoon
is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde documenten
vastgesteld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht.
De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te
stellen en van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in
te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst
door de comparant en vervolgens door mij, notaris.